Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Aspery Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Các khách sạn nổi tiếng trong Patong Beach, Thailand
Aspery Hotel

Khách sạn

The Aspery Hotel is a lifestyle hotel located in vibrant Patong Beach, Phuket. Inspiring and indulging its guests with thoughtful, refreshing and stylish experiences featuring unique restaurants, bars and an elegant spa.