Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Srce Sarajeva

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Điểm đến hàng đầu
Hostel Srce Sarajeva

Nhà trọ

Rooms at the newly opened hostel located in the heart of Sarajevo is ideal for group visits and party.