Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Beograd

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Bảo đảm giá tốt nhất cho khách sạn trong Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Hotel Beograd

Khách sạn

Hotel Beograd is a 3-star winner of the Golden Rose Award of Tourism for exceptional quality of its accommodation, gastronomy and customer service.