Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Buddha Residency

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Bodh Gaya
Tài sản tốt nhất trong Bodh Gaya
Tài sản rẻ nhất trong Bodh Gaya

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Đánh giá đáng tin cậy nhất về khách sạn trong Bodh Gaya, India
Hotel Buddha Residency
3.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Welcome to Hotel Buddha Residency A deluxe category hotel in Bodhgaya, situated in Bihar. Hotel Buddha Residency offers best hotel rooms with elegant interiors and best room services will make your stay a memorable one. Bodhgaya at Gaya is the most sough