Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

House Santiago

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Nhất Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

House Santiago
House Santiago
2.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

House Santiago (Ex- Santiago Hostel) is located on Providencia area(SAFE PLACE), the most central and secure area of the city, at one block of Metro Station MANUEL MONTT (subway Line 1).