Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Oyster Paradise - A Boutique Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Gurgaon
Tài sản tốt nhất trong Gurgaon
Tài sản rẻ nhất trong Gurgaon

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Lựa chọn duy nhất cho khách sạn trong Gurgaon, India
Oyster Paradise - A Boutique Hotel

Khách sạn

Oyster Paradise, a Boutique Hotel which has established itself as a hotel for both business as well as holiday traveler, the hotel with lush green lawn & surrounding is a perfect blend of contemporary amenities & traditional hospitality.