Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Saigon Balo Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản tốt nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản rẻ nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Khách sạn hạng nhất
Saigon Balo Hostel
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hotel accommodation in Saigon - Vietnam hostels - backpackers hostels - Hotel in Saigon