Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

South Beach Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Miami Beach
Tài sản tốt nhất trong Miami Beach
Tài sản rẻ nhất trong Miami Beach

Nhất Florida
Tài sản tốt nhất trong Florida
Tài sản rẻ nhất trong Florida

South Beach Hostel
South Beach Hostel

Nhà trọ

South Beach Hostel is on the main avenue of the Art Deco district of South Beach, just five minutes' walk from the beach.