Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Asian Ha Long Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Long
Tài sản tốt nhất trong Ha Long
Tài sản rẻ nhất trong Ha Long

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Giao dịch ngày hôm nay cho khách sạn
Asian Ha Long Hotel

Khách sạn

Situated close to the beautiful beach of Halong Bay, a UNESCO World Heritage site, this hotel offers you convenient amenities and a high standard of comfort.