Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Aspery Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Aspery Hotel
Aspery Hotel

Khách sạn

The Aspery Hotel is a lifestyle hotel located in vibrant Patong Beach, Phuket. Inspiring and indulging its guests with thoughtful, refreshing and stylish experiences featuring unique restaurants, bars and an elegant spa.