Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Bhaya Cruises

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Long
Tài sản tốt nhất trong Ha Long
Tài sản rẻ nhất trong Ha Long

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Bhaya Cruises
Bhaya Cruises

Khách sạn

Bhaya Cruises, a leading Halong Bay cruise operator, established new standards of luxury cruising in Vietnam with its first vessel coming into service in summer 2007