Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Chez Razzak Suites

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rajshahi
Tài sản tốt nhất trong Rajshahi
Tài sản rẻ nhất trong Rajshahi

Nhất Bangladesh
Tài sản tốt nhất trong Bangladesh
Tài sản rẻ nhất trong Bangladesh

Những nơi dễ chịu ở lại
Chez Razzak Suites
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà khách

Relax, revive, and experience renewal at CHEZ Razzak Suites, Rajshahi – the newly opening soon two-star Suites in Rajshahi. Our Suites is also only two kilometers far from Shah Makhdum Airport Rajshahi, one kilometer from central Bus Stand (Siroil)