Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Chile Lindo Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Khách sạn ở những nơi an toàn
Chile Lindo Hostel

Nhà trọ

Barrio Yungay´s freshest concept in comfortable, shared accommodation is the beginning of your Chilean adventure!