Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Condo @ 1 Borneo Tower B.

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Kota Kinabalu
Tài sản tốt nhất trong Kota Kinabalu
Tài sản rẻ nhất trong Kota Kinabalu

Tài sản phổ biến nhất trong Malaysia
Tài sản tốt nhất trong Malaysia
Tài sản rẻ nhất trong Malaysia

Condo @ 1 Borneo Tower B.
Condo @ 1 Borneo Tower B.

Căn hộ

1 Borneo Tower B Service Apartment is part of the 1st and largest shopping, restaurants and entertainment mall in East Malaysia, 1 Borneo Lifestyle Hypermall. FREE regular shuttle bus service is provided by 1 Borneo Hypermall at their main entrance