Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Cozy Waterloo Apartment

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Kingston
Tài sản tốt nhất trong Kingston
Tài sản rẻ nhất trong Kingston

Tài sản phổ biến nhất trong Jamaica
Tài sản tốt nhất trong Jamaica
Tài sản rẻ nhất trong Jamaica

Cozy Waterloo Apartment

Căn hộ, chung cư

fully furnished one bedroom apt, gated complex with balcony in the heart of kingston