Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

De Betteld

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Zelhem
Tài sản tốt nhất trong Zelhem
Tài sản rẻ nhất trong Zelhem

Tài sản phổ biến nhất trong Netherlands
Tài sản tốt nhất trong Netherlands
Tài sản rẻ nhất trong Netherlands

Nhà ở nông thôn và căn hộ trong Zelhem, Netherlands
De Betteld

Nhà trọ

Hostel De Betteld is situated in the beautiful Dutch countryside. During the holidays lots of people come to De Betteld for concerts, great youth nights, bible studies, praise & worship and conferences. Facilities: swimming pool, cafetaria, internet e