Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

De Betteld

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Zelhem
Tài sản tốt nhất trong Zelhem
Tài sản rẻ nhất trong Zelhem

Nhất Netherlands
Tài sản tốt nhất trong Netherlands
Tài sản rẻ nhất trong Netherlands

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Zelhem
De Betteld

Nhà trọ

Hostel De Betteld is situated in the beautiful Dutch countryside. During the holidays lots of people come to De Betteld for concerts, great youth nights, bible studies, praise & worship and conferences. Facilities: swimming pool, cafetaria, internet e