Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Deak Budapest

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Deak Budapest
Deak Budapest

Nhà trọ

This is a very centrally located hostel at the Deak sqr is in the centre of Budapest, near the most popular downtown walking street near the crossing point of 3 metro lines.