Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Easter Island Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Easter Island
Tài sản tốt nhất trong Easter Island
Tài sản rẻ nhất trong Easter Island

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Easter Island Hostel
Easter Island Hostel

Nhà trọ

This is a small hostel located in the Main street of Easter Island, it has a kitchen, shared bathroom, hot water shower.