Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Castilla I

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Madrid
Tài sản tốt nhất trong Madrid
Tài sản rẻ nhất trong Madrid

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Hostal Castilla I

Nhà trọ

THE Hostal ' CASTILLA I ' this located in an historical building totally renewed in the center of Madrid.