Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Iskola2.0 Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Giảm giá
Iskola2.0 Hostel

Nhà trọ

Ruin Pub Hostel in the middle of Budapest