Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Phuong Nam Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Du lịch xuất sắc và khách sạn
Phuong Nam Hotel

Giường và bữa sáng

SOUTHERN HOTEL & VILLA standard three star.