Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

River Beach Resort

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Khách du lịch thông minh trong Hoi An, Viet Nam
River Beach Resort

Phương sách

Welcome to the Unique Four Stars Resort on the Silver River and Golden Beach in Viet Nam. The first choice to enjoy your staying, celebrating, meeting, dining, relaxing and doing business in Hoi An.