Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Samon's Village

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Kampong Trach
Tài sản tốt nhất trong Kampong Trach
Tài sản rẻ nhất trong Kampong Trach

Tài sản phổ biến nhất trong Cambodia
Tài sản tốt nhất trong Cambodia
Tài sản rẻ nhất trong Cambodia

Samon's Village

Khách sạn

Natural bungalows along the riverside in beautiful Kampot, Samon's Village is all about a peaceful atmosphere, good Khmer local food, and a central lounge area for relaxation.