Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Tacoma Garden Airport Lodge

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bang Kho Laem
Tài sản tốt nhất trong Bang Kho Laem
Tài sản rẻ nhất trong Bang Kho Laem

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Trang web du lịch ưu tiên cho khách sạn
Tacoma Garden Airport Lodge
4.8   

2 Tổng số đánh giá

Khác

budget hotel 15 minutes from airport