Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Temasek Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Melaka
Tài sản tốt nhất trong Melaka
Tài sản rẻ nhất trong Melaka

Tài sản phổ biến nhất trong Malaysia
Tài sản tốt nhất trong Malaysia
Tài sản rẻ nhất trong Malaysia

Temasek Hotel
Temasek Hotel

Khách sạn

TEMASEK HOTEL is a 3-star, 472 rooms hotel in Melaka's Portuguese Settlement, located within UNESCO World Heritage Zone.