Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

The Princesa Insolente Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Pucon
Tài sản tốt nhất trong Pucon
Tài sản rẻ nhất trong Pucon

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

The Princesa Insolente Hostel
The Princesa Insolente Hostel

Nhà trọ

Centrally located, clean and safe, this is our 3rd hostel in the TPI Hostels Chile family