Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Traveller's Place Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Santiago
Traveller's Place Hostel

Nhà trọ

A Fun and Friendly Hostel in the heart of Santiago, Chile