Ban Nakaikhia Gnai, Laos

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Ban Nakaikhia Gnai

$16.00 người mỗi đêm

Phương sách

Resort Hotel with 20 rooms in a big area with outdoor and covered dining space, all with modern facilities

Nakai Resort - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Ban Nakaikhia Gnai, đặt phòng nghỉ 11 ảnh