Mirik, India

Các thành phố nổi tiếng trong India

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Mirik

INR 700.00 người mỗi đêm

Homestay

Pushpa homestay is located 3 minutes walking distance from mirik lake and 2 min walking distance from boker monestry. Peaceful and homely environment

Pushpa Homestay, đặt phòng nghỉ 7 ảnh

Mirik

INR 3,000.00 người mỗi đêm

Phương sách

Hill of Queens

Queen's Hill Hotel and Resort 14 ảnh