Phumi Prey Sandek, Cambodia

Các thành phố nổi tiếng trong Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Phumi Prey Sandek

$33.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Business, Tourism.

Princess Hotel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Phumi Prey Sandek, đặt phòng nghỉ 11 ảnh