Tuyen Quang, Viet Nam

Các thành phố nổi tiếng trong Viet Nam

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Tuyen Quang

$28.60 người mỗi đêm

Khách sạn

The prime location of the hotel is situated in the heart of the bustling city. Royal Palace Hotel - the first four star quality Hotel in Tuyen Quang province, Vietnam. 160km from Vietnam's capital to Tuyen Quang province.

Royal Place Hotel, đặt phòng khách sạn 19 ảnh